Reactie Goes op Juryrapport Fietsstad 2016

Brief aan College B&W en Gemeenteraad Goes (Voor een reactie van de wethouder: zie hier)
.
====================
.
Geacht college, geachte raad, 
.
Nijmegen is gekozen tot fietsstad 2016. Goes staat op een gedeelde tweede tot vijfde plaats.  Niet slecht. Uw doelstelling om tot de 3 beste fietssteden van Nederland te behoren is daarmee formeel gehaald, al is niet duidelijk of u op plaats twee dan wel op 5 bent gëeindigd. Maar daar willen we niet moeilijk over doen.
.
In het juryrapport staan een aantal conclusies en aanbevelingen. 
Onze vraag is wat u daarmee gaat doen? Een voorstel: 
Beoordeel de conclusies en aanbevelingen zorgvuldig en neem ze in principe over in een Aktieprogramma Goes Fietsstad.
.
Eerder prezen we u dat u meedeed aan de verkiezing. Maar ook wezen we er op dat meedoen niet vrijblijvend mag zijn, anders bent u niet geloofwaardig. De conclusies en aanbevelingen in het juryrapport moeten serieus genomen worden. Adeldom verplicht. 
De jury prijst het Goese fietsbeleid om haar ‘langdurig hoge ambtitie’. In uw brief van 13 juni j.l. aan de Fietsersbond afd. De Bevelanden geeft u aan zich blijvend in te willen zetten voor de fiets. Daar houden we u aan!
   
Zonder de andere aanbevelingen en conclusies te bagatelliseren willen we er één uitlichten en dat is aanbeveling 4. Deze kan samengevat worden in de slogan ‘Fietsen is gezond’
Wij hebben de indruk dat het gezondheidsaspect in algemene zin een ondergeschikte rol speelt in het Goese fietsbeleid. Natuurlijk is verkeersveilgheid voor de fietser een heel belangrijk zo niet het belangrijkste gezondheidsaspect. Daarom deden wij de afgelopen tijd verschillende voorstellen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. 
Maar de jury onderstreept naast veiligheid het positieve effect van bewegen. Meer fietsen levert gezondheidswinst op. Denk aan minder overgewicht, hart- en vaatziekten, diabetes en depressies. Die winst zou uiteindelijk wel eens groter kunnen zijn dan gedacht. 
 
Wij geven u dan ook in overweging om het fietsbeleid en het hiervoor bepleitte Aktieprogramma Goes Fietsstad vanuit het oogpunt van gezondheid te benaderen. 
Alle aspecten van fietsgebruik en het stimuleren daarvan kunnen daarin meegenomen worden. Het past ook helemaal in de ‘vitale revolutie’, een Zeeuwse beweging waar ook Goes aan deel neemt en Health Campus Zeeland waarvan Goes initiatiefnemer is. 
.
Voorbeeld 1. Het stimuleren van het fietsgebruik zal tot gevolg hebben dat de auto minder wordt gebruikt. Dat betekent minder luchtvervuiling en daardoor minder ademhalingsziekten en longkanker. Geef bijvoorbeeld prioriteit aan het boodchappen doen op de fiets
Voorbeeld 2. De herinrichting van de Bergweg met zijn scholen, verkeersknelpunten, schoolfietsroutes, kinderen brengen en halen naar/van school, het gebruik van de electrische fiets voor middelbare scholieren: al deze punten zouden niet alleen uit verkeersveiligheidsoverwegingen maar ook vanuit het gezondheidsgezichtspunt in het algemeen benaderd kunnen worden. 
En dat alles onder het motto: Slim dat je fietst!
.
Als u het fietsbeleid zo breed benaderd is het denkbaar om financiële middelen niet alleen uit de posten verkeer of infrastructuur te halen maar ook ten laste van andere sectoren te brengen.
.
Met vriendelijke groet,
Adri van Oosten en Chris Reijerse

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *