Kees van der Meer

Nieuws Schouwen-Duiveland – April 2017

IVVP Schouwen-Duiveland
We zijn uitgenodigd om zitting te nemen in een klankbordgroep om mee te werken aan actualisering van het Integraal Verkeers en VervoersPlan (IVVP) dat dateert uit 2008.
Het IVVP is in feite een beleidsplan waarin de ideeën en afspraken uit het mobiliteitsplan van de provincie Zeeland uitgewerkt worden op schaal van Schouwen-Duiveland. In een aantal sessies wordt het gehele proces van inventarisatie tot uiteindelijk plan doorlopen en kunnen punten aangeleverd worden over verander- of verbeterpunten op verkeersgebied.
Wij hebben daar met een aantal A-4-tjes gehoor aan gegeven. Het goede nieuws is dat het fietsbeleid in ieder geval veel nadrukkelijker op de kaart is komen te staan. In het huidige plan zijn hierover slechts een paar regels terug te vinden…
Gelukkig is iedereen er nu van doordrongen hoe belangrijk het fietsverkeer op Schouwen-Duiveland is. We hebben er sterk op aangedrongen, geen onderscheid te maken tussen utilitair en recreatief fietsverkeer en opwaardering van de normen waaraan (in de toekomst aan te leggen) fietspaden moeten voldoen. Verder hebben we gepleit voor een veiliger
fietsweg tussen Dreischor en Bruinisse en verbetering van de veiligheid op de parallelweg van de N 59 tussen Nieuwerkerk en Bruinisse, waar ook landbouw- en sluipverkeer druk gebruik van maakt.
Een beetje jammer is wél dat een hele waslijst aan ongewenste en onveilige situaties (nog) niet in het conceptplan is opgenomen. Wij hebben er op aangedrongen, dit alsnog -al dan niet als bijlage- in het definitieve plan op te nemen.

Stadsentree Zuidhavenpoort
Met de sloop van het zwembad aan de Groeneweg en verplaatsing van installatiebedrijf Saman (en ook hier sloop van het oude gebouw) is er ruimte gekomen voor de nieuwe stadsentree voor voetgangers, rolstoelgebruikers en fietsers via de Zuidhavenpoort in Zierikzee.

ZDT-86SchD1

Onderdeel van het plan is de afsluiting van de Zuidhavenpoort voor autoverkeer. Het definitieve besluit hiertoe laat nog even op zich wachten totdat de Raad van State een oordeel uitspreekt over de beroepsprocedure van de laatst overgebleven bezwaarmaker.
In ieder geval komt er vanaf het nieuwe parkeerterrein een flauwe hellingbaan die het hoogteverschil naar de Julianastraat overbrugt. Wij hebben aangedrongen op het doortrekken van het fietspad aan de Groeneweg tot aan de Straalweg. Dat wordt in dit project ook gerealiseerd, zij het dat het uitgevoerd wordt met tegels, omdat onder het tracé een gasleiding ligt. Verder hebben we de wens uitgesproken dat de inrichting van de toevoerwegen tot de poort ook worden aangepast. Daar is nu sprake van parkeeroverlast en een onoverzichtelijke situatie. Daar was helaas geen budget voor maar tot onze vreugde heeft B & W nu toch voorgesteld om een aanvullend budget ter beschikking te stellen voor herbestrating , betere verlichting en meer groen. De gemeenteraad moet daaraan nog goedkeuring verlenen.

Meldpunt
Via het meldpunt van de Fietsersbond is een klacht/opmerking binnengekomen over het feit dat het voorkomt dat fietsers richting Bruinisse oversteken via de rotonde op de N59. Middels bebording is aangegeven dat dit verboden is. En gevaarlijk! De melder gaf aan dat het mogelijk (ook) fietsers betreft die verblijven op vakantiepark Aquadelta. We hebben de situatie ter plaatse bekeken met de melder. En kwamen tot de conclusie dat het in feite niet echt logisch is dat fietsers vanuit dit park (met een omweg) op deze manier naar Bruinisse fietsen. De kortste weg is immers via de fietsstraat van de Hageweg. Toch wilden we ons er niet zo gemakkelijk van af maken. We hebben over dit probleem contact gezocht met Aquadelta, Waterschap en gemeente. Aquadelta (h)erkent het probleem maar is niet van mening dat het bezoekers van hun park betreft. Bovendien wijzen zij bezoekers erop dat fietsers via de Hageweg naar Bruinisse kunnen rijden.
Aan de wegbeheerders hebben wij voorgesteld om toch op enige afstand van de rotonde aanvullende bebording te plaatsen om fietsers er zo op te wijzen dat ze niet op deze manier naar Bruinisse moeten rijden. Immers, als je al op dat punt bent aangekomen keren sommige fietsers niet meer om…. Teleurstellend was de reactie dat de verbodsborden duidelijk genoeg zijn en dat fietsers hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. De algemene klacht was dat fietsers zich maar moeilijk laten leiden. Voor ons dus een hoop werk en geen resultaat.

Masterplan centrum Renesse
Ook hier zijn wij weer gevraagd om zitting te nemen in de klankbordgroep om mee te denken hoe het centrum van Renesse wordt omgevormd tot een wandel- en fietsdorp.

ZDT-86SchD2
In de zomer is het hier drukker…

In principe wordt de situatie zo ingericht dat de automobilist hier te gast is. In de zomermaanden en Pasen en Pinksteren komt er een knip in de Hogezoom en is er voor auto’s geen doorgaand verkeer meer mogelijk. In de eerste sessie blijkt dat ondernemers dit onderdeel van het plan niet omarmen. Wij van de Fietsersbond natuurlijk wél! We krijgen een artist impression te zien die onze goedkeuring kan wegdragen. Het ziet er prachtig uit. Wél hebben we suggesties aangedragen hoe en waar voorzieningen zouden moeten komen voor fietsparkeren, de optie voor een bewaakte fietsenstalling bij het transferium en een duidelijke en fietsvriendelijke verbinding van het transferium naar en van het centrum. We volgen de ontwikkelingen.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *