Hans Minderhoud

Overleg met de Gemeente Vlissingen – April 2017

Naast het regelmatige overleg dat wij hebben met de gemeente op ambtelijk niveau, proberen wij eenmaal per jaar ook een bestuurlijke bijeenkomst te hebben met de wethouder voor verkeer en vervoer. Half maart heeft een dergelijk overleg weer plaatsgevonden waarbij wethouder Josephine Elliott aanwezig was. Wij hadden vier onderwerpen op de agenda gezet en doen daarvan hieronder verslag.

Voortgang sanering fietsobstakels: stagnatie?

Wij hebben ons ongenoegen uitgesproken dat er weinig actie meer lijkt plaats te vinden om het toegezegde plan een 30-tal paaltjes te saneren, volledig uit te voeren. Nadat de voortgang aanvankelijk goed was, constateren wij dat nu, na 2,5 jaar, er nog steeds zo’n 10 paaltjes verwijderd dienen te worden.

En wat het er niet beter op maakt is dat er ook weer nieuwe paaltjes verschijnen: op het nieuwe stuk fietspad in de Vredenhoflaan (tussen President Rooseveltlaan en Sloeweg), waar wij op zich heel blij mee zijn, is er zo maar weer een neergezet. Keurig ingeleid met belijning, dat wel. Dit paaltje is volstrekt overbodig, want auto’s die het fietspad zouden oprijden, kunnen aan het eind bij de Sloeweg geen kant op; ze stuiten daar op het fietspad.

DSC_0664a
Vredehoflaan: toch weer een nieuw paaltje…

De gemeente zegt toe het onderwerp met de uitvoerende diensten te bespreken en het in het maandelijkse interne overleg als agendapunt op te voeren. Verder zal er een voorstel worden gedaan voor een vervolg ten aanzien van de 2de fase: het verwijderen van fietsobstakels buiten de hoofdfietsroutes.

De hoofdfietsroutes: papier of werkelijkheid?

Al geruime tijd geleden is er door de gemeente, mede na voorwerk door ons, een netwerk van hoofdfietsroutes vastgesteld. Op papier ziet dat er heel mooi uit, maar wij vinden dat de ervaren werkelijkheid lang niet overal in overeenstemming daarmee is. Deze routes zouden herkenbaar moeten zijn door eenduidige en duidelijk aanwezige bebording en vooral ook met een hoger comfortniveau van het wegdek. Maar op sommige stukken heeft de fietser echt niet de indruk op een hoofdroute te rijden. Met name aan de oostkant van Vlissingen is er van een noord-zuid hoofdroute vanaf het Baskensburgplein richting het Arsenaal nauwelijks sprake.

De gemeente voert aan dat er de afgelopen tijd toch veel routes verbeterd zijn (zoals het fietspad langs de Spuikom, de Burg. Stemerdinglaan, de De Willem Ruisstraat). Na enig aandringen onzerzijds, is de gemeente bereid om bij de herijking van het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) de
knelpunten te bekijken. Er wordt wel benadrukt dat, gezien de moeilijke financiële situatie, wijzigingen vooral in het kader van “werk met werk” moeten plaatsvinden, d.w.z. als de infrastructuur toch al op de schop moet in verband met bijv. riolerings- en bouwprojecten.

Fietsverkeersveiligheid: veilig alle kruispunten oversteken?

Onlangs zijn twee rapporten verschenen waarin aandacht besteed wordt aan verkeersveiligheid voor fietsers. Daaruit komt naar voren dat fietsers de huidige situatie in gemeenten relatief ongunstig beoordelen, en dat gemeenten met name te weinig doen aan het veiliger maken van fietsoversteken van autowegen waar 50 km/uur mag worden gereden.

Wij hebben deze rapporten onder de aandacht van de gemeente gebracht en de conclusies aangegrepen om nog eens te benadrukken dat de kruispunten Van Dishoekstraat-Paul Krugerstraat en Pres. Rooseveltlaan-Rembrandtlaan voor fietsers niet veilig zijn , mede door het ontbreken van een middenstrook waar je kunt wachten. Omdat er in het kader van de Scheldekwartierplannen sprake zou zijn van een doortrekken van de Singel naar de Koningsweg en het kruispunt in de Paul Krugerstraat slechts op een steenworp afstand ligt, hopen wij dat dit meegenomen kan worden in de reconstructie van het gebied. De gemeente heeft hierop gereageerd dit een goede suggestie te vinden en het alsnog te zullen opnemen als aandachtspunt in de betreffende plannen.

Communicatie over projecten: tijdige informatie?

Naar aanleiding van het voorval van het missen van de mogelijkheid tot reconstructie van de smalle Wilhelminastraat door het niet aan de Fietsersbond melden dat er een herbestrating van de parkeerplaatsen zat aan te komen, hebben wij verzocht tijdige informatie over geplande projecten te krijgen. Aanvankelijk was er nogal wat aarzeling bij de gemeente of zij dit wilden doen. In het gesprek wordt duidelijk dat er nu toch licht aan het eind van de tunnel lijkt te zijn. Inmiddels hebben wij een eerste bericht ontvangen: een informatiebrief over de mogelijkheid tot inspraak op een plan om het gebied rond de Van Der Helstlaan flink aan te pakken (riolering, bestrating, openbaar groen).

Tenslotte grijpen wij het gesprek aan om te vragen of er al meer te melden valt over een aantal grote projecten: de reconstructie van het Veerhavengebied, de nieuwe Dokbrug en de gevolgen voor het (fiets)verkeer van de diverse bouwplannen in het Scheldekwartier. Wat dit laatste betreft merken wij op dat de huidige situatie al verre van optimaal is: na het afsluiten van het fietsersbruggetje over het Dok, is er nog maar één doorgaande route van Arsenaal naar de Scheldestraat. Die loopt door een straatje dat jarenlang voor alle verkeer was afgesloten, de Vrijgang. Dit smalle straatje, ingeklemd tussen de achteruitgang van winkels in de Walstraat en het grote Zorgcentrum-in-aanbouw, krijgt nu veel verkeer te verwerken. Niet alleen van voetgangers en fietsers, maar ook steeds meer van auto(sluip)verkeer.

DSC_0668a
Smalle doortocht in de Vrijgang…

Voor de gemeente is het ook een punt van aandacht en ze wil dit en de andere projecten bespreken in het volgende ambtelijk overleg rond de zomer.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *